ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

Untitled Document

 
ภาพกิจกรรมแม่ถางมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2016-05-20
ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวสงกรานต์เมืองแป้ 2015-04-08
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแม่ถางมินิมาราธอนครั้งที่1/2558 2015-01-16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 1/2558 2015-01-16
เทศบาลตำบลบ้านเวียงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๘ 2015-01-16
การปรองดองสมานฉันท์ 2014-09-23
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านเวียง "กินปลากับฝน ตำบลบ้านเวียง" ประจำปี 2557 2014-08-28
การฝึกอบรม อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2557 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง 2014-06-11
 
 
 
 
 
     
 
 
ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฎิกูลภานในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-10-01
การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-09-12
การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-01-03
การยื่นแบบ และการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-12-06
การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-09-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. ขอเชิญชวน คนรักสุขภาพ ชมรมวิ่ง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม"แม่ถางมินิมาราธอน" ครั้งที่ 4 ณ อ่างแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
การประมูลเช้าสูบแลัเก็บขนสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสานทางหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง หมู่ 3 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 1134 ตอนควบคุม 0102 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-03-31
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินรถ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 เมษายน 2560 จะได้มีการจัดจราจรเป็นวันเวย์ตามแผนผังดังรูปภาพนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-03-31
คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-22
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารของเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-19
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-19
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-01-19
 
     
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-10-17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-10-17
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-09-05
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-09-04
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-08-27
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประรานำสะอาดสำหรัับหมู่บ้าน (ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-07-15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน (ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-06-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน(ประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร) บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-06-17
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีคัดเลือก [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-05-31
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีคัดเลือก [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-05-31
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-05-21
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-05-13
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-05-07
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 จำนวน 5 สาย [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-04-23
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-04-23
 
     

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564