ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 

 

Untitled Document

 
ภาพกิจกรรมแม่ถางมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2016-05-20
ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวสงกรานต์เมืองแป้ 2015-04-08
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแม่ถางมินิมาราธอนครั้งที่1/2558 2015-01-16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 1/2558 2015-01-16
เทศบาลตำบลบ้านเวียงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๘ 2015-01-16
การปรองดองสมานฉันท์ 2014-09-23
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านเวียง "กินปลากับฝน ตำบลบ้านเวียง" ประจำปี 2557 2014-08-28
การฝึกอบรม อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2557 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง 2014-06-11
 
 
 
 
 
     
 
 
การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-01-03
การยื่นแบบ และการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-12-06
การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-09-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. ขอเชิญชวน คนรักสุขภาพ ชมรมวิ่ง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม"แม่ถางมินิมาราธอน" ครั้งที่ 4 ณ อ่างแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
การประมูลเช้าสูบแลัเก็บขนสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสานทางหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง หมู่ 3 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 1134 ตอนควบคุม 0102 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-03-31
ประชาสัมพันธ์ เส้นทางเดินรถ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 เมษายน 2560 จะได้มีการจัดจราจรเป็นวันเวย์ตามแผนผังดังรูปภาพนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-03-31
คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-22
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารของเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-19
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-02-19
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-01-19
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-01-19
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-01-11
 
     
 
 
ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 สายข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-02-01
ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อมหมู่ที่ 13 สายบ้านนายเหล่ามั่ง แสนกือ ถึงบ้านนายต่อศักดิ์ แซ่กือ [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-02-01
ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านนายปั้งเย้ง แสนเท้า ถึงบ้านนายเหล่าเป็ง กุญพรศิริปรีชา [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-02-01
ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อมหมู่ที่ 13 สายบ้าน นายไฉ่ โสภารัตนกุล ถึงบ้านนายบรรจง โสภารัตนกุล [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-02-01
ประกาศผลประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองร้อง (ช่วงที่ 2) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-02-01
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3422 แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-31
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-25
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬา และเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำเภอร้องกวางสัมพันธ์ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-25
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดเรียบร้อยถนนในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลบ้านเวียง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าในที่สาธารณะพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-25
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-23
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-22
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 สายข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เ [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อมหมู่ที่ 13 สายบ้านนายเหล่ามั่ง แสนกือ ถึงบ้านนายต่อศักดิ์ แซ่กือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมต [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านนายปั้งเย้ง แสนเท้า ถึงบ้านนายเหล่าเป็ง กุญพรศิริปรีชา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 828.00 ต [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-15
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฮ่อมหมู่ที่ 13 สายบ้าน นายไฉ่ โสภารัตนกุล [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2019-01-15
 
     

 

 

 

 

 

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม 

จำนวนผู้เข้าชม   99569  คน เริ่มนับ 16 เมษายน 2557

            ที่อยู่เทศบาลตำบลบ้านเวียง 197/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเวียง

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  54140

โทรศัพท์  054-649564