ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

Untitled Document

 
ภาพกิจกรรมแม่ถางมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2016-05-20
ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวสงกรานต์เมืองแป้ 2015-04-08
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแม่ถางมินิมาราธอนครั้งที่1/2558 2015-01-16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 1/2558 2015-01-16
เทศบาลตำบลบ้านเวียงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๘ 2015-01-16
การปรองดองสมานฉันท์ 2014-09-23
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
งานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 2014-08-28
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านเวียง "กินปลากับฝน ตำบลบ้านเวียง" ประจำปี 2557 2014-08-28
การฝึกอบรม อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2557 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
เทศบาลตำบลบ้านเวียงร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมปรองดองสมานฉันท์ 2014-08-26
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง 2014-06-11
 
 
 
 
 
     
 
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบปรระมาณ พ.ศ.2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2020-04-15
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2020-03-31
ทดสอบ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2020-01-22
ทดสอบ1 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2020-01-22
ทดสอบ2 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2020-01-22
ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฎิกูลภานในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-10-01
การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-09-12
การยื่นแบบแสดงรายการ และการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2019-01-03
การยื่นแบบ และการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-12-06
การประมูลเช่าสูบและเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2018-09-17
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. ขอเชิญชวน คนรักสุขภาพ ชมรมวิ่ง ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม"แม่ถางมินิมาราธอน" ครั้งที่ 4 ณ อ่างแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
การประมูลเช้าสูบแลัเก็บขนสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเวียง [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-09-07
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสานทางหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง หมู่ 3 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 1134 ตอนควบคุม 0102 [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-04-11
ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ข่าวประชาสัมพันธ์] 2017-03-31
 
     
 
 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-05-01
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-05-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแบน บ้านอ้อยหมุ่ 1 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-28
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ (Website) เทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ 10-12 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-16
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแบน บ้านอ้อย หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-14
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งดง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-14
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่าย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-14
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านเวียงหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-14
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-04-14
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยหมู่ 10- บ้านป่ากล้วยหมู่ 12 [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-03-31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านเวียงหมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่าย บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-03-24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเลียบลำน้ำแม่หล่ายด้วยกล่องเกเบี้ยน บ้านป่ากล้วยหมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,990,000 บาท [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-03-24
ประกาศโครงการก่อสร้างลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง] 2020-03-20
 
     

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564