ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

สภาพทั่วไปและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

        เทศบาลตำบลบ้านเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอร้องกวาง มี 14 หมู่บ้าน

 อยู่ห่างจากอำเภอร้องกวาง ประมาณ 19 กิโลเมตร

 อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ  20 กิโลเมตร

 

เนื้อที่

        พื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ    208.13 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  130,083  ไร่

 

ภูมิประเทศ

        ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่  13.7  องศาเหนือ  เส้นแวงที่  37.3  องศาตะวันออก  พื้นที่ 1 ใน 4  เป็น

ที่ราบ อีก 3 ส่วนเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 

อาณาเขต

        ทิศเหนือ                  จดตำบลน้ำเลา             อำเภอร้องกวาง       จังหวัดแพร่

                                     และจดตำบลไผ่โทน       อำเภอร้องกวาง       จังหวัดแพร่

        ทิศตะวันออก            จดตำบลเมืองลี             อำเภอนาหมื่น         จังหวัดแพร่

        ทิศตะวันตก              จดตำบลแม่หล่าย          อำเภอเมือง             จังหวัดแพร่

                                     และจดตำบลห้วยม้าย     อำเภอเมือง             จังหวัดแพร่

         ทิศใต้                    จดตำบลห้วยม้า             อำเภอเมือง            จังหวัดแพร่

 

จำนวนหมู่บ้าน   จำนวน   14  หมู่บ้าน

หมู่ที่่ 1    บ้านอ้อย                     มีพื้นที่่            920  ไร่

หมู่ที่่ 2    บ้านเวียง                     มีพื้นที่่         5,020  ไร่

หมู่ที่่ 3    บ้านเวียงใต้                  มีพื้นที่่           525   ไร่

หมู่ที่่ 4    บ้านบุญเริง                   มีพื้นที่่       13,493  ไร่

หมู่ที่่ 5    บ้านปากห้วยอ้อย           มีพื้นที่่       28,057  ไร่

หมู่ที่่ 6    บ้านป่ากล้วย                 มีพื้นที่่           368  ไร่

หมู่ที่่ 7    บ้านต้นหนุน                  มีพื้นที่่      53,732  ไร่

หมู่ที่่ 8    บ้านนาฝาย                   มีพื้นที่่           563  ไร่

หมู่ที่่ 9    บ้านอ้อย                      มีพื้นที่่            890  ไร่

หมู่ที่่ 10  บ้านอ้อย                      มีพื้นที่่            320  ไร่

หมู่ที่่ 11  บ้านอ้อย                      มีพื้นที่่            256  ไร่

หมู่ที่่ 12  บ้านป่ากล้วยใหม่           มีพื้นที่่            799  ไร่

หมู่ที่ 13  บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา       มีพื้นที่่       25,000  ไร่

หมู่ที่่ 14  บ้านเวียงเหนือ              มีพื้นที่่            160  ไร่

รวมพื้นที่่ทั้งหมด  มีพื้นที่่            130,083  ไร่

 

ประชากร

         ตารางเปรียบเทียบแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนประชากรย้อนหลังสามปีของ

เทศบาลตำบลบ้านเวียง  ดังนี้

 

วัด/สำนักสงฆ์ มีทั้งหมด  จำนวน    5   แห่ง

 

 

สาธารณสุข และการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564