ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

โครงสร้างบุคลากรเทศบาล :: กองคลัง

 

 
นางสำราญ  วาดสูงเนิน
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางธัญญาพร  สกุลนิยมรัฐ
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 

                             

นางมัญฐกาญจน์  รัตนชมภู                 นางสาวพรรพรรณ  สีธิ                       นางกาญจนา  คำลม                   นางสาวศิริวรรณ  เวียงยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ       นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564