ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลบ้านเวียง

       เทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียงเป็นเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 อีกทั้งเทศบาลตำบลบ้านเวียงได้มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 

       เทศบาลตำบลบ้านเวียง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเวียง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

และได้มีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเวียง เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง

การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเวียง ซึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องสอดคล้องกับ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยให้ความสำคัญกับการปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 

และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

********************

    

 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564