ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
    1.1  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
 
    1.2  แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
 
    1.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
    1.4  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
 
 สาธารณูปโภค
 
    2.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมตำบลบ้าน
 
 เวียงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
    2.2  แนวทางการพัฒนาระบบชลประทานและแหล่ง
 
 น้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
 
    2.3  แนวทางการพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างของ
 
 ตำบลบ้านเวียงให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
 
    2.4  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
 
 และประปาให้ทั่วถึง
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    3.1  แนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม
 
 ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    3.2  แนวทางการพัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
    4.1  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
 
 อาชีพกลุ่มเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
    4.2  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
 
 สิ่งแวดล้อม
 
    5.1  แนวทางการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล
 
 ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    5.2  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
 
 ให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
 
    6.1  แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทา
 
 สารธาณภัย
 
    6.2  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้าง
 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
    6.3  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
    6.4  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
 
 ประชาชน
 
 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้
 
 หลักธรรมาภิบาล
 
    7.1  แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มี
 
 ประสิทธิภาพ
 
    7.2  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
 
 เทศบาลตำบลบ้านเวียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
 
 การทำงาน  และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ
 
    7.3  แนวทางการพัฒนาระบบการสื่อสาร และการ
 
 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการให้ประชาชนทราบ
 
 อย่างทั่วถึง
 
    7.4  แนวทางการจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทัน
 
 สมัยมาใช้ในสำนักงานเพื่อบริหารประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564