ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 

ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล

ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง

 
 
นายสมัคร   แตงร้าน
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
นายสำราญ      พรมท้าว
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
 
นางอรอนงค์    นันทะเดช
 
เลขาสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง  เขต  1
 
                                                                  
 
         นายพินิจพงษ์   วันชัย                        นายศิริพงษ์   ม้าทอง                    นายธนาวัฒน์    มีรส
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
 
                                                                          
 
                              นางจริยา   พันธุ์ดี                                 นางนารีรัตน์    พันธุ์ดี
 
                      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง                  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง  เขต  2
 
 
                                                                   
 
            นายประยุง    อินกา                       นายศุภกิจ  ติ๊บย้อย                        นายเสกสิทธิ์   ขึมจันทร์
 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
                                                                           
 
                             นายหมาย  จาวรรณ์                               นายประเวท   ฝาเรือนดี
 
                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564