ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง โทร.0 5464 9564

 

PN Soft ǻЪѹ

แสดงข่าวทั้งหมด

: ǻЪѹ

ͧ : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 ѹ : 2017-01-19


:

คำแนะนำในการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ยื่นแบบประเมินฯ  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  -  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี

กำหนดชำระภายใน  30  วัน หลังจากยื่นแบประเมินฯ

อัตราภาษี    ร้อยละ 12.5 ต่อปี

ค่าภาษีค้าง   ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งการประเมิน ต้องชำระเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง

ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง

ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง 

ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

การอุทธรณ์    ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามแบบคำร้อง ภ.ร.ด.9 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี(ภ.ร.ด.8) 

บทกำหนดโทษ 

1. ผู้ใดละเลยไม่แสดงรายการทรัพย์สินตามความจริงในแบบพิมพ์ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท 

2. ผู้ใดจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

3. ผู้ใดจงใจให้การเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี ฉ้อโกง หลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีตามที่ควรฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หลักฐานในการยื่นเสียภาษี  

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3 ก.

- บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

คำแนะนำในการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย

ภาษีป้าย   กำหนดชำระระหว่างวันที่   1  มกราคม  -  31  มีนาคม  ของทุกปี

                                       1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา   3 บาท  ต่อ 500  ตร.ซม.

                                       2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือเครื่องหมายอื่น

                                            คิดอัตรา  20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

                                       3. ป้ายดังต่อไปนี้    คิดอัตรา   40 บาท ต่อ 500  ตร.ซม.

                                           ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือไม่

                                           ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือ อักษรต่างประเทศ ทั้งหมด

เงินเพิ่ม  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย มีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้ 

 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย  กรณี   ที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ปรับเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อน ที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน 

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับ 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1)และ(2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

การอุทธรณ์   ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามแบบคำร้อง ภ.ป.4 ต่อนายกเทศมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษีป้ายเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก นายกเทศมนตรี

บทกำหนดโทษ 
     1.ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
     2.ผู้ใดติดตั้งป้ายบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ไม่แสดงชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายตัวอักษรไทยที่ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่าง ของป้าย ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท ตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด (ข้อความดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีป้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง) 
 

คำแนะนำในการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่    กำหนดชำระระหว่างวันที่   1  มกราคม  -  30  เมษายน  ของทุกปี

อัตราภาษี             ไม้ล้มลุก (ข้าว ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ)            ไร่ละ    5  บาท

                             ไม้ยืนต้น  (มะขาม มะม่วง สัก ฯลฯ)         ไร่ละ    32.50  บาท

                             ที่ดินว่างเปล่า  (ไม่ได้ประกอบการใดๆ)      ไร่ละ    65  บาท

 

เงินเพิ่ม   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ มีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษี ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงาน ประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

- ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุง ท้องที่ลดน้อยลงให้เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อน ที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน

- ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ โดยทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม

- ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1)(2)หรือ(3) มาคำนวณเสียเงินเพิ่มตาม(4) ด้วย

การอุทธรณ์  เจ้าของที่ดินผู้ใดได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้ว เห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการประเมิน

บทกำหนดโทษ           

1.ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้แนว ไม่แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งสั่งตามมาตรา 40 มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


С : IP : 118.172.222.11

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเวียง
เลขที่ 197/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร. 054-649564