หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
     
  ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง เป็นเทศบาลตำบลบ้านเวียง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 อีกทั้งเทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้มีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลบ้านเวียง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอร้องกวาง มี 14 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอร้องกวาง ประมาณ 19 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 208.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 130,080 ไร่
 
ตราสัญลักษณ์

สีเหลือง หมายถึง ความศรัทราในพระพุทธศาสนา ของชาวตำบลบ้านเวียง

สีน้ำเงิน หมายถึง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อชาวตำบลบ้านเวียง

องค์พระธาตุ หมายถึง องค์พระธาตุเจ้าปูแจ ที่ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุปูแจ บ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ซึ่งเป็นวัดประจำตำบลบ้านเวียง
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,400 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,590 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51

หญิง  จำนวน 3,810 คน คิดเป็นร้อยละ 51.49
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,130 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 35.55 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
 
ต.ตำบลน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ต.ห้วยม้า
อ.เมือง จ.แพร่
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ต.เมืองลี
อ.นาหมื่น จ.น่าน
ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่
 
  อาณาเขตติดต่อ