หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเวียง
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
 
กองคลัง
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานธุรการ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานผังเมือง ก่อสร้างและ สาธารณูปโภค
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลแล ะอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานการเงินและบัญชี
- งานกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- งานสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาชุมชน
- งานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเวียง
พร้อมบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาตำบลตามนโยบายที่โปร่งใส เปิดรับความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชน