หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
     
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านเวียง
 
"บ้านเวียงน่าอยู่
มุ่งสู่วิถีชีวิตพอเพียง"
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมตำบลบ้านเวียงให้ได้มาตรฐาน และทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาระบบชลประทาน และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างของตำบลบ้านเวียง ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปาให้ทั่วถึง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ